Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de manier waarop de school te werk gaat, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Iedere school heeft een eigen klachtencommissie of is aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. De commissie moet uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen. Als de commissie het na onderzoek eens is met uw klacht, dan volgt rapportage en advies naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan op basis van het advies maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Het schoolbestuur is verplicht om over klachten die gegrond verklaard zijn te rapporteren aan de medezeggenschapsraad van uw school, en deze informatie op te nemen in het jaarverslag.

Voor de klachtenregeling over de uitvoering van passend onderwijs verwijzen we u naar de website van de school en/of van het schoolbestuur. De website van de school kunt u op deze website vinden onder het kopje “website scholen”.